<< naspäť

Stiahnutie návodu pre výrobok:


Automatická práčka WHIRLPOOL AWG 680

Na tejto stránke môžete získať návod na obsluhu: WHIRLPOOL AWG 680 - Automatická práčka - je k dispozícii na stiahnutie zadarmo. Všetky informácie, ako je veľkosť súboru, náhľad obrázku manuálu, kategória manuálu a pod. nájdete nižšie.

Po stiahnutí si súbor uložte na bezpečné miesto, napríklad do zložky "Moje dokumenty" alebo na "Pracovnú plochu". Pdf súbor potom môžete zobraziť kedykoľvek, aj keď budete "offline" (bez pripojenia na internet)

Dúfame, že tento dokument vám pomôže ušetriť čas a uľahčí ďalšiu prácu.
český návod k použití, česká priřučka, stiahnuť slovenský návod na obsluhu, návod na použite, príručka, manuál WHIRLPOOL AWG680 / AWG 680


PDF Stiahnuť návod zadarmo Automatická práčka WHIRLPOOL AWG 680
Náhľad prvej stránky návodu.
Ak Vám tento návod pomohol,
môžete mu dať bod:
Veľkosť súboru: 0.29 MB
dokument návodu je vo formáte .pdf

Náhľad návodu na použitie [+]
CZ
PØED PRVNÍM POUŽITÍM PRAÈKY
1. Odblokování praèky
Prací agregát praèky je po dobu pøepravy pevnì spojen se skøíní praèky. Pøed zapnutím je potøebné praèku úplnì rozbalit, sundat ji z polystyrénového podstavce obalu a demontovat z její zadní stìny pøepravní blokovací lištu (viz kapitola „Odblokování praèky“)
V pøípadì zapnutí neodblokované praèky hrozí, že se praèka vážnì poškodí.
2. První prací cyklus
Pøed prvním použitím praèky nechte probìhnout jeden prací cyklus bez prádla, aby se vyèistil vnitøní prostor praèky od pøípadného prachu a jiných neèistot.
1. Zvolte program na barevné prádlo 60° C.
2. Do násypky II nasypte 2 polévkové lžíce pracího prostøedku. 3. Praèku uveïte do provozu zapnutím knoflíku „Zapnuto/Vypnuto“.
Pøed instalaci praèky si dùkladnì pøeètìte tento návod k obsluze
16

========1========

OBSAH
POPIS PRAÈKY str. 18
OVLÁDACÍ PANEL str. 18
VYBALENÍ PRAÈKY str. 19
RADY A UPOZORNÌNÍ str. 20
VKLÁDÁNÍ PRÁDLA DO PRAÈKY str. 20
DÁVKOVÁNÍ PRACÍCH DETERGENTÙ
A PROSTØEDKÙ PRO ÚPRAVU PRÁDLA str. 21
NASTAVENÍ ZVOLENÉHO PROGRAMU str. 22
DÙLEŽITÉ INFORMACE O FUNKCI PRAÈKY str. 23
PØERUŠENÍ PROGRAMU str. 23
VOLBA PROGRAMÙ PRANÍ str. 24
ÈISTÌNÍ A ÚDRŽBA PRAÈKY str. 25/26
DIAGNOSTIKA PORUCH str. 27
SERVISNÍ OPRAVY str. 27
JAK ODBLOKOVAT PRAÈKU str. 28
INSTALACE PRAÈKY str. 28
PØIPOJENÍ NA VODOVODNÍ SÍ str. 28
NAPOJENÍ NA KANALIZACI str. 29
PØIPOJENÍ NA ELEKTRICKOU SÍ str. 29
17

========2========

POPIS PRAÈKY
1. Dvíøka praèky
2. Dvíøka nádrže
3. Násypka pracích prostøedkù 4. Dvíøka bubnu
5. Výtokové èerpadlo 6. Páka podvozku 7. Sokl <...

Pre viac informácií stiahnite prosím návod uvedený vyššie.