<< naspäť

Stiahnutie návodu pre výrobok:


Receiver SONY STR-DB840

Na tejto stránke môžete získať návod na obsluhu: SONY STR-DB840 - Receiver - je k dispozícii na stiahnutie zadarmo. Všetky informácie, ako je veľkosť súboru, náhľad obrázku manuálu, kategória manuálu a pod. nájdete nižšie.

Po stiahnutí si súbor uložte na bezpečné miesto, napríklad do zložky "Moje dokumenty" alebo na "Pracovnú plochu". Pdf súbor potom môžete zobraziť kedykoľvek, aj keď budete "offline" (bez pripojenia na internet)

Dúfame, že tento dokument vám pomôže ušetriť čas a uľahčí ďalšiu prácu.
český návod k použití, česká priřučka, stiahnuť slovenský návod na obsluhu, návod na použite, príručka, manuál SONY STR-DB840 / STR-DB 840


PDF Stiahnuť návod zadarmo Receiver SONY STR-DB840
Náhľad prvej stránky návodu.
Ak Vám tento návod pomohol,
môžete mu dať bod:
Veľkosť súboru: 1.95 MB
dokument návodu je vo formáte .pdf

Náhľad návodu na použitie [+]
FM Stereo FM-AM Receiver
Stereofonn FM / FM-AM receiver Návod k obsluze
CZ
STR-DB940 STR-DB840
© 2000 Sony Corporation
4-229-127-12(1)

========1========

VAROVÁNÍ
Opatření
Nevystavujte přístroj dešti a vlhkosti. Vyhnete se nebezpečí požáru a úrazu elektrickým proudem. Zabraňte kapání nebo stříkání vody na přístroj.
Bezpečnost
Vnikne-li do pfiístroje nûjak˘ cizí pfiedmût nebo tekutina, pfiístroj odpojte a pfied dal‰ím pouÏíváním nechejte zkontrolovat kvalifikovan˘m pracovníkem.
Provoz
Pfied pfiipojením dal‰ích komponentÛ nezapomeÀte receiver vypnout a odpojit od sítû.
POZOR!
Neotvírejte kryt pfiístroje! Hrozí nebezpeãí úrazu elektrick˘m proudem. Pfiípadnou opravu svûfite pouze kvalifikovanému pracovníkovi.
V pfiípadû nutnosti sejmutí krytu vytáhnûte nejprve vidlici síÈového pfiívodu ze zásuvky.
NeumisÈujte zafiízení v tûsném prostoru, jako napfiíklad v knihovnû nebo uzavfiené skfiíÀce.
V˘robce si vyhrazuje právo na eventuální zmûny parametrÛ.
Zmûny nepodstatn˘ch parametrÛ nemohou b˘t dÛvodem k reklamaci.
Napájecí zdroje
• Dfiíve neÏ zaãnete receiver pouÏívat, ujistûte se, Ïe je provozní napûtí shodné s napûtím va‰í místní sítû. Provozní napûtí je uvedeno na typovém ‰títku na zadní stranû pfiístroje.
• Je-li pfiístroj zapojen do zásuvky ve zdi, není odpojen od sítû ani v pfiípadû, Ïe je sám vypnut.
• Pokud nebudete receiver del‰í dobu pouÏívat, nezapomeÀte jej odpojit od zásuvky ve zdi. Pfii odpojování síÈové ‰ÀÛry tahejte za vidlici ‰ÀÛry, ne za ‰ÀÛru.
• SíÈová ‰ÀÛra smí b˘t vymûnûna pouze v kvalifikovaném servisu.
Čištění
• SkfiíÀ pfiístroje, ãelní panel a ovládací prvky ãistûte mûkk˘m hadfi...

Pre viac informácií stiahnite prosím návod uvedený vyššie.