<< naspäť

Stiahnutie návodu pre výrobok:


Telefón NOKIA 2630 BLACK

Na tejto stránke môžete získať návod na obsluhu: NOKIA 2630 BLACK - Telefón - je k dispozícii na stiahnutie zadarmo. Všetky informácie, ako je veľkosť súboru, náhľad obrázku manuálu, kategória manuálu a pod. nájdete nižšie.

Po stiahnutí si súbor uložte na bezpečné miesto, napríklad do zložky "Moje dokumenty" alebo na "Pracovnú plochu". Pdf súbor potom môžete zobraziť kedykoľvek, aj keď budete "offline" (bez pripojenia na internet)

Dúfame, že tento dokument vám pomôže ušetriť čas a uľahčí ďalšiu prácu.
český návod k použití, česká priřučka, stiahnuť slovenský návod na obsluhu, návod na použite, príručka, manuál NOKIA 2630BLACK / 2630 BLACK


PDF Stiahnuť návod zadarmo Telefón NOKIA 2630 BLACK
Náhľad prvej stránky návodu.
Ak Vám tento návod pomohol,
môžete mu dať bod:
Veľkosť súboru: 0.5 MB
dokument návodu je vo formáte .pdf

Náhľad návodu na použitie [+]
Nokia 2630 U¾ivatelská pøíruèka
9203574
2. vydání CS

========1========

0434
PROHLÁ©ENÍ O SHODÌ
NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e
tento výrobek RM-298 je ve shodì se základními po¾adavky a dal¹ími pøíslu¹nými ustanoveními smìrnice 1999/5/ES. Kopii Prohlá¹ení o shodì naleznete na adrese
http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.
© 2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena.
Nokia, Nokia Connecting People, Xpress-on, Navi a Visual Radio jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation. Nokia tune je zvuková znaèka spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní zmiòované výrobky a názvy spoleèností mohou být ochrannými známkami nebo obchodními názvy svých odpovídajících vlastníkù.
Reprodukce, pøenos, distribuce nebo ukládání obsahu tohoto dokumentu nebo libovolné jeho èásti v jakékoli formì je povoleno pouze po pøedchozím písemném svolení spoleèností Nokia.
US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2007. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.
Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.
Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.
This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent
Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in
connection with information which has been encoded in
compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider.

========2========

No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial...

Pre viac informácií stiahnite prosím návod uvedený vyššie.