<< naspäť

Stiahnutie návodu pre výrobok:


Telefón NOKIA 2626 SPACE BLUE

Na tejto stránke môžete získať návod na obsluhu: NOKIA 2626 SPACE BLUE - Telefón - je k dispozícii na stiahnutie zadarmo. Všetky informácie, ako je veľkosť súboru, náhľad obrázku manuálu, kategória manuálu a pod. nájdete nižšie.

Po stiahnutí si súbor uložte na bezpečné miesto, napríklad do zložky "Moje dokumenty" alebo na "Pracovnú plochu". Pdf súbor potom môžete zobraziť kedykoľvek, aj keď budete "offline" (bez pripojenia na internet)

Dúfame, že tento dokument vám pomôže ušetriť čas a uľahčí ďalšiu prácu.
český návod k použití, česká priřučka, stiahnuť slovenský návod na obsluhu, návod na použite, príručka, manuál NOKIA 2626SPACEBLUE / 2626 SPACE BLUE


PDF Stiahnuť návod zadarmo Telefón NOKIA 2626 SPACE BLUE
Náhľad prvej stránky návodu.
Ak Vám tento návod pomohol,
môžete mu dať bod:
Veľkosť súboru: 0.67 MB
dokument návodu je vo formáte .pdf

Náhľad návodu na použitie [+]
U¾ivatelská pøíruèka k telefonu Nokia 2626
9254784 1. vydání

========1========

PROHLÁ©ENÍ O SHODÌ
NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek RM-291 je ve shodì se základními po¾adavky a dal¹ími pøíslu¹nými ustanoveními smìrnice 1999/5/ES.
Kopii Prohlá¹ení o shodì naleznete na adrese
http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.
0434
Copyright © 2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena.
Symbol pøe¹krtnutého kontejneru znamená, ¾e na území Evropské unie musí být výrobek po ukonèení jeho ¾ivotnosti ulo¾en do oddìleného sbìru. To se netýká pouze va¹eho pøístroje, ale i ka¾dého pøíslu¹enství oznaèeného tímto symbolem. Neodhazujte tyto výrobky do netøídìného komunálního odpadu. Dal¹í informace najdete v Eko- deklaraci výrobku nebo v informacích pøíslu¹ných pro danou zemi na www.nokia.com.
Reprodukce, pøenos, distribuce nebo ukládání obsahu tohoto dokumentu nebo libovolné jeho èásti v jakékoli formì je povoleno pouze po pøedchozím písemném svolení spoleèností Nokia.
Nokia, Nokia Connecting People a Xpress-on jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní zmiòované výrobky a názvy spoleèností mohou být ochrannými známkami nebo obchodními názvy svých odpovídajících vlastníkù.

========2========

Nokia tune je zvuková znaèka spoleènosti Nokia Corporation.
US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2007. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.
Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.
Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.
Nokia se øídí politikou neustálého vývoje. Nokia si vyhrazuje právo provádìt zmìny a vylep¹ení u v¹ech výrobkù popsaný...

Pre viac informácií stiahnite prosím návod uvedený vyššie.