<< naspäť

Stiahnutie návodu pre výrobok:


Telefón NOKIA 1100 TERRA

Na tejto stránke môžete získať návod na obsluhu: NOKIA 1100 TERRA - Telefón - je k dispozícii na stiahnutie zadarmo. Všetky informácie, ako je veľkosť súboru, náhľad obrázku manuálu, kategória manuálu a pod. nájdete nižšie.

Po stiahnutí si súbor uložte na bezpečné miesto, napríklad do zložky "Moje dokumenty" alebo na "Pracovnú plochu". Pdf súbor potom môžete zobraziť kedykoľvek, aj keď budete "offline" (bez pripojenia na internet)

Dúfame, že tento dokument vám pomôže ušetriť čas a uľahčí ďalšiu prácu.
český návod k použití, česká priřučka, stiahnuť slovenský návod na obsluhu, návod na použite, príručka, manuál NOKIA 1100TERRA / 1100 TERRA


PDF Stiahnuť návod zadarmo Telefón NOKIA 1100 TERRA
Náhľad prvej stránky návodu.
Ak Vám tento návod pomohol,
môžete mu dať bod:
Veľkosť súboru: 1.08 MB
dokument návodu je vo formáte .pdf

Náhľad návodu na použitie [+]
U¾ivatelská pøíruèka Nokia 1100
9310103 1. vydání

========1========

PROHLÁ©ENÍ O SHODÌ
My, spoleènost NOKIA CORPORATION v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt Rh-18 shoduje s ustanoveními následující smìrnice: 1999/5/EC.
Kopii Prohlá¹ení o shodì naleznete na adrese
http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.
Copyright © 2003 Nokia. V¹echna práva vyhrazena.
Reprodukce, pøenos, distribuce nebo ukládání obsahu tohoto dokumentu nebo libovolné jeho èásti v jakékoli formì je povoleno pouze po pøedchozím písemném svolení spoleèností Nokia.
US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2003. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.
Nokia a Nokia Connecting People jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní zmiòované produkty a názvy spoleèností mohou být ochrannými známkami nebo obchodními názvy svých odpovídajících vlastníkù.
Nokia tune je chránìný produkt spoleènosti Nokia Corporation.
Nokia se øidí politikou neustálého vývoje. Nokia si vyhrazuje právo provádìt zmìny a vylep¹ení u v¹ech výrobkù popsaných v tomto dokumentu bez pøedchozího oznámení.
Spoleènost Nokia není za ¾ádných okolností zodpovìdná za jakoukoli ztrátu dat nebo pøíjmù ani za zvlá¹tní, náhodné, následné èi nepøímé ¹kody zpùsobené jakýmkoli zpùsobem.
Obsah tohoto dokumentu je dodáván "TAK JAK JE". Kromì zákonných po¾adavkù se ve vztahu k pøesnosti, spolehlivosti ani obsahu tohoto dokumentu neposkytují ¾ádné vyjádøené ani pøedpokládané záruky vèetnì, nikoli v¹ak pouze, pøedpokládaných záruk prodejnosti a vhodnosti pro daný úèel. Spoleènost Nokia

========2========

si vyhrazuje právo kdykoli a bez pøed...

Pre viac informácií stiahnite prosím návod uvedený vyššie.