<< naspäť

Stiahnutie návodu pre výrobok:


Sušička prádla ELECTROLUX EDC 67550 W

Na tejto stránke môžete získať návod na obsluhu: ELECTROLUX EDC 67550 W - Sušička prádla - je k dispozícii na stiahnutie zadarmo. Všetky informácie, ako je veľkosť súboru, náhľad obrázku manuálu, kategória manuálu a pod. nájdete nižšie.

Po stiahnutí si súbor uložte na bezpečné miesto, napríklad do zložky "Moje dokumenty" alebo na "Pracovnú plochu". Pdf súbor potom môžete zobraziť kedykoľvek, aj keď budete "offline" (bez pripojenia na internet)

Dúfame, že tento dokument vám pomôže ušetriť čas a uľahčí ďalšiu prácu.
český návod k použití, česká priřučka, stiahnuť slovenský návod na obsluhu, návod na použite, príručka, manuál ELECTROLUX EDC67550W / EDC 67550 W


PDF Stiahnuť návod zadarmo Sušička prádla ELECTROLUX EDC 67550 W
Náhľad prvej stránky návodu.
Ak Vám tento návod pomohol,
môžete mu dať bod:
Veľkosť súboru: 1.28 MB
dokument návodu je vo formáte .pdf

Náhľad návodu na použitie [+]
n·vod k pouûitÌ
Bubnov· suöiËka
EDC 67550W

========1========


========2========

electrolux 3
VÃtejte ve svÏtÏ Electroluxu
Vybrali jste si prvot¯ÌdnÌ v˝robek Electrolux, kter˝ si, jak vϯÌme, v budoucnu velmi oblÌbÌte. Electrolux si klade za cÌl nabÌzet öirok˝ sortiment v˝robk˘, kter» mohou v·ö ûivot uËinit pohodlnÏjöÌm. NÏkter» z nich vidÌte na ob·lce tohoto n·vodu. NajdÏte si nÏkolik minut a prostudujte si tento n·vod, abyste mohli zaËÌt nov˝ spot¯ebiË pouûÌvat a vyuûÌvat vöech v˝hod, kter» nabÌzÌ. Slibujeme v·m vysokou uûivatelskou spokojenost, p¯in·öejÌcÌ pohodu p¯i jeho pouûÌv·nÌ. HodnÏ ötÏstÌ!
CZ

========3========

4 electrolux obsah
Obsah
BezpeËnostnÌ informace...................5
Popis spot¯ebiËe...............................8
Ovl·dacÌ panel..................................8
PouûitÌ ...............................................9
Tipy k suöenÌ .............................13-14
SuöicÌ program ..........................15-16
Informace o programu ....................17
»iötÏnÌ a ˙drûba..............................18
NÏco nefunguje.........................21-23
Technick» ˙daje ..............................24
⁄daje o spot¯ebÏ ............................25
Instalace....................................26-27
UpozornÏnÌ k ochranÏ ûivotnÌho prost¯edÌ .........................................28
Z·ruËnÌ podmÌnky...........................29
St¯ediska sluûeb z·kaznÌk˘m..........30
V tomto n·vodu se pouûÌvajÌ n·sledujÌcÌ symboly:
D˘leûit» informace t˝kajÌcÌ se vaöÌ bezpeËnosti a informace o ochranÏ spot¯ebiËe p¯ed poökozenÌm.
Vöeobecn» informace a rady
UpozornÏnÌ k ochranÏ ûivotnÌho prost¯edÌ

========4====...

Pre viac informácií stiahnite prosím návod uvedený vyššie.