<< naspäť

Stiahnutie návodu pre výrobok:


Sušička prádla ELECTROLUX EDC 3250

Na tejto stránke môžete získať návod na obsluhu: ELECTROLUX EDC 3250 - Sušička prádla - je k dispozícii na stiahnutie zadarmo. Všetky informácie, ako je veľkosť súboru, náhľad obrázku manuálu, kategória manuálu a pod. nájdete nižšie.

Po stiahnutí si súbor uložte na bezpečné miesto, napríklad do zložky "Moje dokumenty" alebo na "Pracovnú plochu". Pdf súbor potom môžete zobraziť kedykoľvek, aj keď budete "offline" (bez pripojenia na internet)

Dúfame, že tento dokument vám pomôže ušetriť čas a uľahčí ďalšiu prácu.
český návod k použití, česká priřučka, stiahnuť slovenský návod na obsluhu, návod na použite, príručka, manuál ELECTROLUX EDC3250 / EDC 3250


PDF Stiahnuť návod zadarmo Sušička prádla ELECTROLUX EDC 3250
Náhľad prvej stránky návodu.
Ak Vám tento návod pomohol,
môžete mu dať bod:
Veľkosť súboru: 1.08 MB
dokument návodu je vo formáte .pdf

Náhľad návodu na použitie [+]

========1========

Obsah
Pro uìivatele
Bezpe‹nostn’ pokyny 3 Popis suäi‹ky 4-5 Pouì’v‡n’ suäi‹ky 6
- DÞ’ve neì za‹nete suäi‹ku pouì’vat
- Kapacita suäi‹ky
- PÞ’klady hmotnosti pr‡dla
Informace a rady k suäen’ 7 Tabulka programó 8
- SpotÞeba
Funkce kontrolek 9 òdrìba a ‹iätžn’ 10-11
- ‰iätžn’ filtró
- ‰iätžn’ kondenz‡toru
- VyprazdËov‡n’ z‡sobn’ku zkondenzovanŽ vody Nžco nefunguje spr‡vnž? 12 Servis 13
- Servis a n‡hradn’ d’ly
Vybalen’ suäi‹ky
Poäkozen’
Jestliìe byla suäi‹ka bžhem dopravy poäkozen‡, je nutnŽ ihned o tom informovat pÞepravn’ firmu, odpovždnou za pÞepravu.
Zkontrolujte zda nen’ suäi‹ka poäkozen‡. Jestliìe zjist’te jakŽkoliv poäkozen’, poruchu nebo ìe nžco chyb’, tak ihned informujte svŽho prodejce.
Nikdy nenech‡vejte obalovù materi‡l tam, kde
by si s n’m mohli hr‡t džti.
PÞ’sluäenstv’ dodanŽ se suäi‹kou Konzole pro mont‡ì na stžnu
PÞ’sluäenstv’, kterŽ lze doobjednat Sada pomócek umoìËuj’c’ mont‡ì na vrch pra‹ky:
150 62 99-00
Odpadn’ hadice: 5647 12 28-10
Tyto d’ly si móìete zakoupit na stejnŽm m’stž jako jste zakoupili samotnou suäi‹ku nebo si tyto d’ly móìete objednat pÞ’mo u vùrobce suäi‹ky.
Na objedn‡vce vìdy uvedÕte odpov’daj’c’ ‹’slo d’lu.
Pro instala‹n’ techniky TechnickŽ œdaje 13 Instalace 14-15
- Um’stžn’ suäi‹ky
- Elektrickù pÞ’vod
- Mont‡ì na stžnu
Identifikace pouìitùch materi‡ló Väechny obalovŽ materi‡ly, kterŽ byly pouìity na zabalen’ suäi‹ky, nejsou äkodlivŽ pro ìivotn’ prostÞed’.
RóznŽ druhy plastó jsou adekv‡tnž ozna‹eny a jsou recyklovatelnŽ:
¥ PE polyetylŽn- tento plast...

Pre viac informácií stiahnite prosím návod uvedený vyššie.