<< naspäť

Stiahnutie návodu pre výrobok:


Sporák ZANUSSI ZC 540 G SUPER

Na tejto stránke môžete získať návod na obsluhu: ZANUSSI ZC 540 G SUPER - Sporák - je k dispozícii na stiahnutie zadarmo. Všetky informácie, ako je veľkosť súboru, náhľad obrázku manuálu, kategória manuálu a pod. nájdete nižšie.

Po stiahnutí si súbor uložte na bezpečné miesto, napríklad do zložky "Moje dokumenty" alebo na "Pracovnú plochu". Pdf súbor potom môžete zobraziť kedykoľvek, aj keď budete "offline" (bez pripojenia na internet)

Dúfame, že tento dokument vám pomôže ušetriť čas a uľahčí ďalšiu prácu.
český návod k použití, česká priřučka, stiahnuť slovenský návod na obsluhu, návod na použite, príručka, manuál ZANUSSI ZC540GSUPER / ZC 540 G SUPER


PDF Stiahnuť návod zadarmo Sporák ZANUSSI ZC 540 G SUPER
Náhľad prvej stránky návodu.
Ak Vám tento návod pomohol,
môžete mu dať bod:
Veľkosť súboru: 0.66 MB
dokument návodu je vo formáte .pdf

Náhľad návodu na použitie [+]
PLYNOVÝ SPORÁK
TATO PØÍRUÈKA PODÁVÁ INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE NÁSLEDUJÍCÍCH MODELÙ PLYNOVÝCH SPORÁKÙ
ZC 540 AS, ZC 540 AP, ZC 540 GA a ZC 560
NÁVOD K OBSLUZE

========1========

NÁVOD K OBSLUZE ELEKTRICKÝ A PLYNOVÝ SPORÁK
50 X 50 MODELY: ZC 540 AS
ZC 540 AP
ZC 540 GA
ZC 560
2

========2========

OBSAH
Pokyny pro uživatele
Technické vlastnosti 4
Výstražná upozornìní 5
Popis spotøebièe 7
Použití spotøebièe 8
Rady k použití 14
Údržba a èištìní 15
Co dìlat, když nìco nefunguje správnì 16
Záruèní podmínky 17
Poprodejní servis 17
Jak èíst tento návod k obsluze? Níže uvedené symboly vám budou pøi ètení
tohoto návodu vodítkem.
Bezpeènostní pokyny
Popis obsluhy krok za krokem
Rady a doporuèení
Informace o ochranì životního
prostøedí
Pokyny pro instalatéra
Pokyny pro instalatéra 18
Instalace 19
Výmìna žárovky trouby 22
Zmìna plynu 22
Záruka, servis a náhradní díly 24
3

========3========

TECHNICKÉ VLASTNOSTI
Volnì stojící
Tøída 1
Sporáková varná deska Poklop Smaltovaný
Podpìry varných nádob Smaltovaný
Pravý pøední hoøák Rychlý 2,6 kW
Pravý zadní hoøák Pomocný 1,0 kW
Levý pøední hoøák Støednì rychlý 2,0 kW
Levý zadní hoøák Støednì rychlý 2,0 kW
Trouba Trouba Elektrická
Celkový pøíkon 2,2 kW
Gril (u modelù ZC 540 GA, ZC 560) Elektrický
Pøíkon grilu 1,8 kW
Osvìtlení trouby Žárovka typ E14
Èištìní (u modelu ZC 560) Katalytické
Pøíslušenství Rošt trouby
Odkapávací plech
Pekáè na peèení masa
Ochranná møížka
Otoèný rožeò (u modelu ZC 560)
Rozmìry Výška 850 ...

Pre viac informácií stiahnite prosím návod uvedený vyššie.