<< naspäť

Stiahnutie návodu pre výrobok:


Rúra na pečenie ELECTROLUX EON 6701

Na tejto stránke môžete získať návod na obsluhu: ELECTROLUX EON 6701 - Rúra na pečenie - je k dispozícii na stiahnutie zadarmo. Všetky informácie, ako je veľkosť súboru, náhľad obrázku manuálu, kategória manuálu a pod. nájdete nižšie.

Po stiahnutí si súbor uložte na bezpečné miesto, napríklad do zložky "Moje dokumenty" alebo na "Pracovnú plochu". Pdf súbor potom môžete zobraziť kedykoľvek, aj keď budete "offline" (bez pripojenia na internet)

Dúfame, že tento dokument vám pomôže ušetriť čas a uľahčí ďalšiu prácu.
český návod k použití, česká priřučka, stiahnuť slovenský návod na obsluhu, návod na použite, príručka, manuál ELECTROLUX EON6701 / EON 6701


PDF Stiahnuť návod zadarmo Rúra na pečenie ELECTROLUX EON 6701
Náhľad prvej stránky návodu.
Ak Vám tento návod pomohol,
môžete mu dať bod:
Veľkosť súboru: 0.9 MB
dokument návodu je vo formáte .pdf

Náhľad návodu na použitie [+]
Vestavn· peËicÌ trouba
EON 6701
N·vod k obsluze a vestavbÏ

========1========

Obsah
PrvnÌ instalace 4 Popis spot¯ebiËe 5 Elektrick· peËicÌ trouba 6 ElektronickÈ hodiny 8 PraktickÈ rady 12 Tabulka pro peËenÌ peËiva a masa 14 Oöet¯ov·nÌ a ˙drûba 16 Jestliûe nenÌ nÏco v po¯·dku 18 Servis 19 Technick· data 20 Instrukce pro instalatÈra 21 Pokyny pro vestavbu 23 Z·ruka, servis a n·hradnÌ dÌly 24
2
27

========2========

V˝strahy a d˘leûitÈ pokyny - vestavn· peËicÌ trouba
N·vod k pouûitÌ, kter˝ je dod·n spoleËnÏ s tÌmto spot¯ebiËem, si v kaûdÈm p¯ÌpadÏ peËlivÏ uschovejte. Pokud byste totiû peËicÌ troubu p¯ed·vali nÏkomu t¯etÌmu nebo prod·vali, p¯ÌpadnÏ byste chtÏli ponechat spot¯ebiË p¯i p¯estÏhov·nÌ ve starÈm bytÏ, je neobyËejnÏ d˘leûitÈ, aby mÏli novÌ uûivatelÈ tento n·vod k pouûitÌ a instrukce k dispozici. Tyto pokyny slouûÌ k zajiötÏnÌ bezpeËnosti uûivatele a s nÌm spolubydlÌcÌch osob. P¯eËtÏte si tyto instrukce tedy pozornÏ d¯Ìve, neû spot¯ebiË p¯ipojÌte a/nebo zaËnete pouûÌvat.
Instalace
ï Instalaci peËicÌ trouby musÌ provÈst
odborn˝ person·l, a to p¯i dodrûenÌ vöech
v souËasnosti platn˝ch p¯edpis˘ a na¯ÌzenÌ.
JednotlivÈ instalaËnÌ pr·ce jsou pops·ny
v instrukcÌch pro instalatÈra.
ï Nechte provÈst instalaci a p¯ipojenÌ
odbornÌkem podle smÏrnic, kterÈ dÌky
sv˝m odborn˝m znalostem dokonale zn·. ï RovnÏû ˙pravy p¯Ìvodu elektrickÈho
proudu, pot¯ebnÈ p¯ÌpadnÏ vlivem
zvl·ötnostÌ instalace, musÌ provÈst
p¯Ìsluön˝ odbornÌk.
Provoz
ï Tato peËicÌ trouba je urËena pro p¯Ìpravu
pokrm˘; nikdy se nesmÌ pouûÌvat k jin˝m
˙Ëel˘m.
ï P¯i otev¯enÌ dve¯Ì peËicÌ trouby, bÏhem
provozu nebo p...

Pre viac informácií stiahnite prosím návod uvedený vyššie.